Polityka prywatności

1. Ogólnie
Sparnaður ehf., kt. 570902-2450, Garðatorgi 7, 210 Garðabær, (zwana dalej "Oszczędnościami", "firma", "my", "nasz"), dba o prywatność osób fizycznych i traktuje prywatność bardzo poważnie. Firma kładzie duży nacisk na zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych jest zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. W niniejszym powiadomieniu możesz zobaczyć, jakie dane osobowe firma gromadzi o osobach fizycznych w wyniku swojej działalności i w jakim celu. Tutaj znajdziesz informacje o innych odbiorcach informacji i o tym, jak długo je przechowujemy. Ponadto tutaj można znaleźć informacje na temat podstaw, na jakich Sparnaður gromadzi dane osobowe, jakie prawa przysługują osobom fizycznym i inne ważne informacje związane z ustawą o prywatności i przetwarzaniu danych osobowych nr 90/2018.

2. Czym są dane osobowe i przetwarzanie danych osobowych?
Dane osobowe odnoszą się do wszystkich informacji, które można prześledzić wstecz do konkretnej osoby, takich jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres, adres e-mail, numer telefonu, status finansowy, stan zdrowia, adres IP i inne. Art. 3 pkt 2 i 3 ustawy nr 90/2018 o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych zawiera dalsze definicje danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkiego przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, takiego jak gromadzenie, rejestrowanie, przechowywanie, modyfikowanie lub usuwanie. Artykuł 3 pkt 4 ustawy nr 90/2018 o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych zawiera dalszą definicję przetwarzania danych osobowych.

3.W jaki sposób firma przetwarza dane osobowe?
W Sparnaður ehf. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawa i zgodnie z ustawą o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych nr 90/2018. Firma zapewnia również, że dane osobowe nie są dalej przetwarzane w taki sposób, że przetwarzanie jest niezgodne z pierwotnymi celami przetwarzania. Organizacja zapewnia przestrzeganie następujących zasad:
 • Te dane osobowe są przetwarzane rzetelnie. 
 • Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celach jawnych. 
 • Że nie gromadzi się więcej danych osobowych niż to konieczne. 
 • Te dane osobowe są dokładne i aktualizowane w razie potrzeby. 
 • Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. 
 • Bezpieczeństwo danych osobowych jest zapewnione przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

4. Jakie dane osobowe zbiera o Tobie Sparnaður?
Sparnaður zbiera różne dane osobowe o różnych grupach osób w zależności od działalności firmy. We wszystkich okolicznościach Sparnaður stara się gromadzić tylko te dane osobowe, które są niezbędne do celów przetwarzania. Sparnaður gromadzi w szczególności następujące dane osobowe swoich klientów:

4.1. Agencja oszczędności emerytalnych:
Dane osobowe, które Sparnaður gromadzi w związku ze sprzedażą oszczędności emerytalnych, to podstawowe informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres), informacje o wynagrodzeniu, informacje o pracodawcy i informacje paszportowe w celu jednoznacznej weryfikacji tożsamości danej osoby.

4.2. Sprzedaż agenta okresowych oszczędności:
Dane osobowe, które Sparnaður gromadzi w związku ze sprzedażą regularnych oszczędności, to podstawowe informacje (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres), kwota oszczędności i informacje paszportowe w celu jednoznacznej weryfikacji tożsamości osoby zainteresowanej. 

4.3. Usługi przedpłaty pożyczki:
W przypadku usług przedpłaty pożyczki Sparnaður musi przechowywać informacje o nazwisku osoby, adresie e-mail, numerze telefonu, adresie i informacjach o pożyczce.
  
4.4. Agenci ubezpieczeniowi
Sprzedając ubezpieczenie Tryggingafélag Íslands hf. (VÍS), Sparnaður działa jako podmiot przetwarzający w porozumieniu ustawy o ochronie danych. Dane osobowe, które Sparnaður gromadzi w związku z tymi działaniami, to podstawowe informacje (imię i nazwisko, numer telefonu i adres), informacje o stanie zdrowia, informacje o rodzinie, informacje finansowe, informacje o rodzaju ubezpieczenia i kwotach ubezpieczenia.

5. Dlaczego Sparnaður zbiera dane osobowe o Tobie?
Celem gromadzenia informacji jest w szczególności:
 • Być w stanie wypełnić zobowiązanie umowne. 
 • Zapewnienie klientom żądanej usługi. 
 • Zaoferowanie ubezpieczenia osób fizycznych z VÍS (ubezpieczenie na dziecko, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na życie). 
 • Zaoferowanie ubezpieczenia osób fizycznych w Bayern Life (ubezpieczenie odsetek). 
 • Pomoc w spłacie zadłużenia, zwiększenia form aktywów i bezpieczeństwie finansowym klientów. 
 • Umożliwienie klientom obliczenia korzyści płynących z wpłacania kwoty głównej pożyczek. 
 • Zarządzanie przelewami do pożyczek klientów. Wypełnianie zobowiązań prawnych, np. ustawy nr 145/1994 o rachunkowości.

6. Na jakiej podstawie prawnej  Sparnaður  przetwarza Twoje dane osobowe?
Sparnaður gromadzi i przetwarza dane osobowe na następującej podstawie prawnej: 
 • W celu wypełnienia zobowiązań umownych. 
 • Na podstawie Twojej zgody. 
 • W celu spełnienia obowiązku prawnego. 
 • W celu ochrony uzasadnionych interesów firmy.
  
7. Jak długo Sparnaður przechowuje Twoje dane osobowe?
Sparnaður przechowuje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do ich posiadania przez firmę. Gdy przechowywanie danych osobowych nie będzie już konieczne, organizacja bezpiecznie je usunie.
 
8. Od kogo Sparnaður zbiera informacje o Tobie?
Sparnaður zbiera dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Jeśli dane osobowe są zbierane od strony trzeciej, Sparnaður dołoży wszelkich starań, aby poinformować o tym daną osobę.

9. Kiedy Sparnaður udostępnia Twoje dane osobowe stronom trzecim i dlaczego?
Sparnaður przekazuje dane osobowe stronom trzecim zatrudnionym przez firmę do wykonywania z góry określonej pracy, takim jak dostawcy usług, agenci lub wykonawcy. W takich przypadkach firma zawiera umowę o przetwarzanie z odpowiednią stroną. Taka umowa przewiduje między innymi obowiązek przestrzegania instrukcji Sparnaður dotyczących przetwarzania danych osobowych i nie może ich wykorzystywać w żadnym innym celu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa informacji za pomocą odpowiednich środków.

W związku ze sprzedażą oszczędności emerytalnych i ubezpieczeń w prowizji, konieczne jest, aby  Sparnaður przekazywał informacje następującym stronom:
 • Versicherungskammer Bayern, z siedzibą w Niemczech (Bayern Líf). 
 • PM-Premium Makler GmbH ( Sparnaður oferuje produkty Bayern Life poprzez niemiecki broker ubezpieczeniowy PM-Premium Makler GmbH). 
 • Pracodawcy klientów. Premium ehf., która jest odpowiedzialna za pobieranie składek od pracodawców członków funduszu w Bayern Líf. 
 • Vátryggingafélag Íslands hf. 

10. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Sparnaður ma świadomość, że przy przekazywaniu danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym obowiązują surowe warunki. Firma nie robi tego w żadnych okolicznościach, chyba że jest do tego odpowiednio upoważniona zgodnie z ustawą nr 90/2018 o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych.
 
11. Twoje prawa.
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie niektórych danych osobowych, masz prawo zgodnie z ustawą o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych nr 90/2018 wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Prawo to nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Masz również inne prawa, takie jak prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do zapobiegania przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia własnych danych. Pamiętaj, że Twoje prawa nie zawsze są jednoznaczne i mogą podlegać różnym warunkom.
 
12. Öryggi persónuupplýsinga
Sparnaður podjął odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą nr. 90/2018 w sprawie ochrony danych i przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to udostępnianie danych osobowych wyłącznie pracownikom, którzy potrzebują danych do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Ponadto Spółka regularnie zapewnia pracownikom odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.. 

13. Zapisywanie informacji kontaktowych
Nazwa: Sparnaður ehf.
Adres: Garðatorg 7, 210 Garðabær
Adres e-mail: sparnadur@sparnadur.is 

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące sposobu, w jaki Sparnaður przetwarza Twoje dane osobowe, możesz wysłać e-mail na personuvernd@sparnadur.is.
  
14. Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych
Jeśli masz wątpliwości, że Sparnaður przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą o prywatności i przetwarzaniu danych osobowych nr 90/2018, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych (www.personuvernd.is). 

15. Przegląd niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przyjęte w dniu 20.12.2021 r., a następnie zostanie zmienione w dniu 28.12.2023 r.
Search