Prywatność

I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sparnaður ehf., kt. 570902-2450, Garðatorgi 7, 210 Garðabær, konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych pracowników. Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę fizyczną można zidentyfikować, jeżeli tę osobę fizyczną można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników dotyczących tej osoby fizycznej z fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, psychicznego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego punktu widzenia.

Firma gromadzi i przetwarza niezbędne informacje o pracownikach, takie jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres, adres e-mail, numer telefonu, obecność, lista płac i komunikacja. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umów o pracę z pracownikami, wypełnienia obowiązków prawnych oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów firmy, które polegają na zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania.

Firma przekazuje dane osobowe stronom trzecim zatrudnionym właśnie przez firmę do wykonywania z góry określonej pracy, na przykład usługodawcom, którzy przechowują dane lub usługodawcom, którzy zajmują się obliczaniem wynagrodzeń dla firmy. W takich przypadkach spółka zawiera umowę o przetwarzanie z daną stroną, ale taka umowa przewiduje między innymi jego obowiązek przestrzegania instrukcji firmy dotyczących przetwarzania danych osobowych i nie może ich wykorzystywać do innych celów. Jednocześnie jest on zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa informacji za pomocą odpowiednich środków.

Firma może również w niektórych przypadkach być zmuszona do dzielenia się informacjami ze stronami trzecimi, które nie są związane z instrukcjami firmy dotyczącymi ich obsługi, gdyż jest to wymagane przez prawo, na przykład Internal Revenue Service w zakresie wypłat wynagrodzeń.
 
Firma prowadzi dokumentację księgową przez siedem lat. Inne informacje o pracownikach są usuwane 2 lata po odejściu pracownika z pracy.
 
Pracownikom przysługują określone prawa wynikające z przepisów o ochronie danych, takie jak wycofanie zgody (w stosownych przypadkach), prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania błędnych lub wprowadzających w błąd informacji, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do zapobiegania przetwarzaniu danych osobowych, prawo do przenoszenia własnych danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. prywatność. Należy jednak pamiętać, że prawa jednostki nie zawsze są jednoznaczne i mogą podlegać różnym warunkom.
 
Jeśli pracownicy mają dalsze pytania dotyczące sposobu, w jaki Sparnaður przetwarza ich dane osobowe, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy.
Search